2028: Any Joan Martí Alanis

 Entrevista publicada a El Punt-AVUI el 17 de gener de 2024


XAVIER PETE 

PERIODISTA. BIÒGRAF DEL BISBE JOAN MARTÍ ALANIS

“Espero que el 2028 sigui declarat any Martí Alanis”

 “Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, un gran home de país i impulsor del català, està poc estudiat”

 “Des del Milà, el seu poble natal, hem fet una exposició itinerant, ara a l’espera d’un nou destí, i un fons documental en línia” 

MIREIA ROURERA - EL MILÀ

El qui va ser bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Martí Ala­nis (1928-2009), té una coin­cidència amb Xavier Pete, peri­o­dista espe­ci­a­lit­zat en religió que tre­ba­lla per a l’Agència Flama: van néixer al mateix poble, el Milà, un petit muni­cipi de l’Alt Camp, a Tar­ra­gona. Ara, Pete, comis­sari d’una expo­sició iti­ne­rant sobre aquell bisbe, que també va ser redac­tor de la Cons­ti­tució d’Andorra (el 2023 va fer 30 anys), està escri­vint la bio­gra­fia d’un home que va ser molt impor­tant al país però que encara “és molt des­co­ne­gut”.

Es va interes­sar per ell pel fet de ser del mateix poble?

En part sí, és clar, perquè en un poble tan petit sem­pre se’n par­lava; n’és el fill il·lus­tre i, a més, vaig anar a l’escola que duia el seu nom. Però, de fet, vaig arri­bar a ell a través del seu germà, Antoni Martí Ala­nis. Va ser un catedràtic i espe­ci­a­lista en lite­ra­tura espa­nyola, pro­fes­sor de la Uni­ver­si­tat d’Onta­rio Occi­den­tal, al Canadà, i Pre­mio Naci­o­nal de Lite­ra­tura l’any 1972. Jo estu­di­ava filo­lo­gia i vaig fer el tre­ball de fi de grau sobre la seva tesi doc­to­ral, La pre­cep­tiva retòrica espa­nyola en el Segle d’Or. A par­tir d’ell vaig inves­ti­gar la família i, natu­ral­ment, vaig arri­bar al bisbe.

Un bisbe poc estu­diat.

Incom­pren­si­ble­ment sí. Martí Ala­nis, un home de país, impul­sor del català, molt ama­tent a la vida cul­tu­ral i gran amant de la música clàssica, que fins i tot va voler ser direc­tor d’orques­tra, ha estat poc estu­diat, per això m’hi vaig posar seri­o­sa­ment i ara estic escri­vint la seva bio­gra­fia, que espero tenir aca­bada el 2028, quan faci cent anys del seu nai­xe­ment. Penso que s’hau­ria de fer el que fos per acon­se­guir que el 2028 sigui l’any Martí Ala­nis i miraré com es pot fer pos­si­ble. Men­tres­tant, amb l’Agru­pació Cul­tu­ral El Milà, hem posat en marxa el fons mate­rial i docu­men­tal Mon­se­nyor Joan Martí Ala­nis, un espai vir­tual on es tro­ben cata­lo­gats cen­te­nars d’objec­tes i enre­gis­tra­ments tes­ti­mo­ni­als rela­ci­o­nats amb la seva vida i obra. El poble, el 2021, va posar una placa com­me­mo­ra­tiva a l’església, el millor lloc per recor­dar-lo.

També hi ha una expo­sició.

Una expo­sició iti­ne­rant, que és ante­rior al web i es va veure per pri­mera vegada el 2019, coin­ci­dint amb el desè ani­ver­sari del seu traspàs, al Museu d’Alco­ver, que és una loca­li­tat veïna del Milà. Després s’ha pogut veure en diver­sos emplaçaments, entre altres el semi­nari Tar­ra­co­nense. L’arque­bisbe de Tar­ra­gona, Joan Pla­ne­llas, hi va estar molt interes­sat, en aquesta expo­sició, i s’hi va invo­lu­crar, entre altres coses perquè Martí Ala­nis va ser un pre­vere d’aquesta diòcesi. Ara, però, tots els panells infor­ma­tius i tots els objec­tes rela­ci­o­nats amb la mos­tra estan emma­gat­ze­mats a l’espera que alguna altra enti­tat demani l’expo­sició.

Què hi ha a l’expo­sició? Quan la tor­nin a mun­tar què s’hi podrà veure?

Entre alguns dels objec­tes que tenim guar­dats hi ha car­tes fami­li­ars, imat­ges d’ell en múlti­ples actes i acti­vi­tats de les seves eta­pes de pre­vere a Tar­ra­gona, Bar­ce­lona i la Seu d’Urgell. Tenim molt mate­rial gràfic i audi­o­vi­sual i alguns objec­tes seus, com la seva mitra, que el Bis­bat d’Urgell ens ha cedit.

Va fer arri­bar el fax a la Con­ferència Epis­co­pal Espa­nyola (CEE)?

Sí. La diòcesi d’Urgell va per­me­tre que pogués entrar a la CEE, on l’any 1972 va ocu­par alguns càrrecs. El més impor­tant va ser el de pre­si­dent de la Comissió de Mit­jans de Comu­ni­cació Social (1987-1993) i del Con­sell Pon­ti­fici per a les Comu­ni­ca­ci­ons Soci­als (1989-1998), on va donar un gran impuls a l’atenció dels mit­jans de comu­ni­cació, que li interes­sa­ven molt. També va ori­en­tar els mit­jans catòlics cata­lans des de la Con­ferència Epis­co­pal Tar­ra­co­nense i d’ell va sor­tir la idea d’ins­tal·lar el pri­mer fax i els pri­mers ordi­na­dors a la seu de la CEE.

Els mit­jans de comu­ni­cació li van interes­sar.

Va mun­tar Ràdio Prin­ci­pat d’Andorra (que va ser l’avant­sala de Ràdio Seu), que, de seguida, es va asso­ciar a Ràdio Estel.

Aquest 2023 ha fet 30 anys de la Cons­ti­tució d’Andorra.

Ell va començar el seu man­dat com a copríncep d’Andorra sense saber que seria l’últim cap d’estat d’una època andor­rana amb remi­niscències feu­dals. Ell va acor­dar i pac­tar amb l’altre copríncep, el pre­si­dent francès François Mit­ter­rand, la Cons­ti­tució actual, que va dur aquell país a la moder­ni­tat.

Va ser cap d’estat. Com ho va por­tar, com el recor­den?

La veri­tat és que vagis on vagis d’Andorra el seu record és molt bo i viu. Hi ha tres car­rers que por­ten el seu nom i una estàtua. El càrrec de copríncep és molt impor­tant i ell el va saber pre­ser­var davant de tants pre­ten­dents com tenia. El rei Joan Car­les, per exem­ple, va voler ser copríncep d’Andorra, volia que el càrrec que té el bisbe d’Urgell anés a parar a la corona espa­nyola i va fer molta pressió. Martí Ala­nis va expli­car mol­tes vega­des les pres­si­ons que havia tin­gut.

Però?

Va ser molt astut. Amb molta mà dreta i astúcia va dir al rei d’Espa­nya que la seva petició pri­mer s’havia de con­sul­tar al poble andorrà. I el poble va dir que no. Martí Ala­nis va ser un gran home d’Estat, un home religiós culte i inno­va­dor, que va posar la diòcesi d’Urgell al dia.

I mal­grat ser cap d’estat era un home humil?

Ser copríncep no li va crear una pom­po­si­tat inne­cessària en el seu dia a dia: anava al mer­cat de la Seu d’Urgell cada set­mana, pro­cu­rava fer una vida força autònoma i pas­sar llar­gues esto­nes en com­pa­nyia de bones amis­tats. Conduïa el seu cotxe fins a Andorra ocul­tant la cara amb la boina (que pro­vo­cava les ria­lles dels guàrdies dua­ners, que el reco­nei­xien). Els cot­xes l’apas­si­o­na­ven; el pri­mer cop que va arri­bar a la Seu d’Urgell ho va fer amb el seu Seat 600.